top of page
 
De Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL) is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Vlaanderen. Regelmatig organiseren wij excursies waarbij het determineren en inventariseren van deze groepen centraal staat. Op deze activiteiten zijn zowel beginners als kenners van harte welkom. Verder verricht WBL onderzoek naar deze miniatuurnatuur en delen we onze kennis met éénieder die erin geïnteresseerd is.
 

Tijdens het inventariseren van lichenen wordt er ook aandacht geschonken aan lichenicole fungi. Dat is niet altijd zo geweest. De studie ervan is nog maar enkele decennia geleden goed op gang gekomen. Dit wil niet alleen zeggen dat het overgrote deel van de soorten nog geen Nederlandstalige naam heeft, maar ook dat er nog heel veel te ontdekken valt. Paul Geyselings schreef een overzicht van een aantal bijzondere vondsten die gedaan werden in 2021.

De stijgende kosten van allerlei producten en diensten treffen ook ons tijdschrift, we zien ons verplicht om het lidgeld vanaf 2022 aan te passen. Maar dit betekent niet noodzakelijk dat het zal verhoogd worden ! In 2022 blijft het lidgeld ongewijzigd op 15 euro indien je er mee instemt om Muscillanea enkel digitaal te ontvangen. Wie toch een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen zal hiervoor een extra bijdrage gevraagd worden, 5 euro voor het binnenland en 10 euro voor het buitenland.

Samen met Muscillanea 41 krijgt u een verzoek tot betaling van het lidgeld, dat zal bij die gelegenheid opnieuw duidelijk gemaakt worden. Aan de hand van het bedrag van uw bijdrage zal dan blijken of je kiest voor een digitale dan wel voor een papieren versie.

bottom of page